FAKTOR PLUS

Obchodní podmínky

Žádáme všechny kupující, aby se před objednáním zboží důkladně seznámili s níže uvedenými obchodními podmínkami a to včetně našich dodacích podmínek a reklamačního řádu. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

1. PRODÁVAJÍCÍ A KUPUJÍCÍ

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Mgr. Jana Stejskalová se sídlem Křižíkova 2100, 25601 Benešov, IČ: 74824066. Prodávající je zapsán u Živnostenského úřadu Městského úřadu v Benešově pod Č.j.: ŽÚ/2088/2015/4 (dále jen „prodávající") a kupujícího při nákupu zboží, které prodávající nabízí na své webové stránce www.faktorplus.cz.

Kupujícím je spotřebitel (jinými slovy, kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti). Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se pak řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dojde, jakmile prodávající doručí své závazné potvrzení objednávky kupujícímu. Tímto okamžikem vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

Prodávající kupujícímu zašle e-mailem, popř. mu zatelefonuje závazné potvrzení objednávky nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel objednávku kupujícího.

Potvrzením objednávky se prodávající zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

 

3. INFORMACE K NÁKUPU

viz. ZDE

 

4. ZÁRUČNÍ LIST A ZÁRUČNÍ DOBA

Většina výrobců již v současné době nepoužívá záruční listy. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazován dokladem o zakoupení věci, který obsahuje všechny zákonem požadované údaje. Tento doklad Vám zašleme současně se zbožím.

Záruční doba v případě holí Fizan je 2 roky a počíná běžet dnem převzetí zboží. U produktů Queen Euniké je záruční doba vymezena dobou trvanlivosti.

 

5. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož kupující v záruční době uplatňuje svá práva z odpovědnosti za vady. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující postup:

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady nám co nejdříve oznamte. Můžete tak učinit buďto telefonicky na telefonním čísle +420 608 815 146 nebo zasláním e-mailu na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a to společně s těmito základními údaji:

Reklamaci následně zašlete na tuto adresu: Mgr. Jana Stejskalová, Křižíkova 2100, 25601 Benešov.

Reklamované zboží na tuto adresu můžete doručit buďto osobně nebo jej na tuto adresu zašlete, vždy společně s výše uvedenými údaji a kopií dokladu o zakoupení zboží. V případě, že reklamované zboží na tuto adresu zasíláte, zabalte zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalu (jako křehké zboží) a označte zásilku příslušnými symboly.

Reklamované zboží však nikdy nezasílejte dobírkou. Takovou zásilku nepřevezmeme a vrátíme ji na Vaši adresu.

Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží na adresu uvedenou výše Vám uhradíme při splnění těchto podmínek:

Vyřizování reklamací se řídí příslušnými právními předpisy. Spotřebitel má následující práva:

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo na výměnu zboží za nové nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, kde uvede způsob a datum vyřízení reklamace.

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje našich zákazníků (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační, popř. dodací adresu) uchováváme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro potřebu našeho internetového obchodu (tj. za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího splnění) a k zasílání informačních emailů/letáků, s čímž kupující automaticky vyjadřuje souhlas v okamžiku nákupu při akceptaci těchto obchodních podmínek.

Osobní údaje zákazníka jsme povinni na písemnou žádost zákazníka zablokovat, opravit, doplnit nebo zlikvidovat.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky naleznete na našich webových stránkách. Před odesláním Vaší objednávky máte možnost se s nimi seznámit.

V okamžiku uzavření kupní smlouvy se na právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím aplikují tyto obchodní podmínky, a to ve znění platném v den odeslání objednávky ze strany kupujícího.

V ostatním se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, resp. obchodního zákoníku v platném znění.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. prosince 2015.

Facebook

E-SHOP

Váš košík je prázdný

Českomoravská federace Nordic Walking

Faktorplus.cz > Obchodní podmínky

Realizace: fullvent

2008-2020 © FAKTORPLUS.CZ